BERNAT CRUSHED VELVET YARN, WHITE (300G)

Eye-catching, lush, velvety yarn.

Quantity: